പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് (വിറ്റാമിൻ ബി 5): കഴിക്കുക

ചുവടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡി‌ജി‌ഇ) ഇൻ‌ടേക്ക് ശുപാർശകൾ (ഡി‌എ-സി‌എച്ച് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ) സാധാരണ ഭാരം ഉള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. രോഗികളും സുഖകരവുമായ ആളുകളുടെ വിതരണത്തെ അവർ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ വ്യക്തിഗത ആവശ്യകതകൾ ഡിജിഇ ശുപാർശകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം (ഉദാ ഭക്ഷണക്രമം, ഉപഭോഗം ഉത്തേജകങ്ങൾ, ദീർഘകാല മരുന്ന് മുതലായവ).

കൂടാതെ, വിദഗ്ദ്ധ പാനലിന്റെ സുരക്ഷിത ദൈനംദിന പരമാവധി തുക (ഗൈഡൻസ് ലെവൽ) നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും വിറ്റാമിനുകൾ ഒപ്പം ധാതുക്കൾ (EVM) വലതുവശത്തുള്ള പട്ടികയിൽ. ഈ മൂല്യം ഒരു മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റിന്റെ (സുപ്രധാന പദാർത്ഥത്തിന്റെ) സുരക്ഷിതമായ പരമാവധി അളവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ദിവസേന എടുക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല, എല്ലാ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും (ഭക്ഷണം, അനുബന്ധ).

മതിയായ അളവിൽ കണക്കാക്കിയ മൂല്യങ്ങൾ

പ്രായം പാന്റോതെനിക് ആസിഡ്
mg / day EVMA യുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ നിലകൾ (mg)
ശിശുക്കൾ
0 മുതൽ 4 മാസത്തിൽ താഴെ 2 - -
4 മുതൽ 12 മാസത്തിൽ താഴെ 3 - -
കുട്ടികൾ
1 മുതൽ 4 വയസ്സിന് താഴെ 4 55
4 മുതൽ 7 വയസ്സിന് താഴെ 4 75
7 മുതൽ 10 വയസ്സിന് താഴെ 5 100
10 മുതൽ 13 വയസ്സിന് താഴെ 5 135
13 മുതൽ 15 വയസ്സിന് താഴെ 6 135
കൗമാരക്കാരും മുതിർന്നവരും
15 മുതൽ 19 വയസ്സിന് താഴെ 6 175
19 മുതൽ 25 വയസ്സിന് താഴെ 6 200
25 മുതൽ 51 വയസ്സിന് താഴെ 6 200
51 മുതൽ 65 വയസ്സിന് താഴെ 6 200
65 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവർ 6 200
ഗര്ഭിണിയായ 6 - -
മുലയൂട്ടൽ 6 - -

വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പിലെ ഗൈഡൻസ് ലെവൽ (സുരക്ഷിതമായ ദൈനംദിന ഉപഭോഗത്തിനായുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ മൂല്യം) വിറ്റാമിനുകൾ ഒപ്പം ധാതുക്കൾ (ഇവിഎം).

യൂറോപ്യൻ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന്റെ സമയത്ത്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ (ഇയു) സാധുവായ ശുപാർശിത ഡെയ്‌ലി അലവൻസുകൾ (ആർ‌ഡി‌എ) നൽകി, 1990 ൽ ഡയറക്റ്റീവ് 90/496 / ഇഇസിയിൽ പോഷകാഹാര ലേബലിംഗിന് നിർബന്ധമാക്കി. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് 2008 ലാണ് നടന്നത്. 2011 ൽ, ആർ‌ഡി‌എ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരം എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങൾ (ന്യൂട്രിയൻറ് റഫറൻസ് മൂല്യം) റെഗുലേഷൻ (ഇയു) നമ്പർ 1169/2011 ൽ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങൾ‌ അതിന്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ ഒപ്പം ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഒരു ശരാശരി വ്യക്തി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ദിവസേന കഴിക്കണം.

വിറ്റാമിന് എൻ.ആർ.വി
പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് 6 മി

ജാഗ്രത. ഒരു എൻ‌ആർ‌വി പരമാവധി അളവുകളുടെയും ഉയർന്ന പരിധികളുടെയും സൂചനയല്ല - “ഗൈഡൻസ് ലെവലിന്” കീഴിൽ മുകളിൽ കാണുക. എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങളും ലിംഗഭേദവും പ്രായവും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല - ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡിജിഇ) ശുപാർശകൾ പ്രകാരം മുകളിൽ കാണുക. വി ..