പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് (വിറ്റാമിൻ ബി 5): വിതരണ സാഹചര്യം

പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് ദേശീയ പോഷകാഹാര സർവേ II (2008) ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് ജർമ്മൻ ജനസംഖ്യയിൽ, ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡിജിഇ) 2004 ലെ ന്യൂട്രീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ നിലവിലുണ്ട്.

ഈ ഡാറ്റ ഓണാണ് പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് ഉപഭോഗം എസ്റ്റിമേറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും ശരാശരി ഉപഭോഗം മാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ശരാശരി മൂല്യത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഉപഭോഗം ഉള്ള പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ജർമ്മൻ ജനസംഖ്യയിൽ പാന്റോതെനിക് ആസിഡിന്റെ കുറവ് ഇല്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല.

വിതരണ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഇത് പ്രസ്താവിക്കാം:

  • ശരാശരി, ജർമ്മൻ ജനസംഖ്യ പാന്റോതെനിക് ആസിഡിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉപഭോഗം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നില്ല.
  • സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ (4.5 മില്ലിഗ്രാം) ശരാശരി കുറഞ്ഞ പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് പ്രതിദിനം 5 മില്ലിഗ്രാം എടുക്കുന്നു.
  • 19-25 വയസ് പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് ശരാശരി 1.5 മില്ലിഗ്രാം പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് കുറവാണ്. ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉപഭോഗത്തിന്റെ 25% പ്രതിദിന കുറവുമായി യോജിക്കുന്നു.
  • 19-25 വയസ് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശരാശരി 2 മില്ലിഗ്രാം പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് കുറവാണ്. ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉപഭോഗത്തിന്റെ 33% പ്രതിദിന കുറവുമായി യോജിക്കുന്നു.
  • ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ ഗർഭിണികളല്ലാത്തതോ മുലയൂട്ടാത്തതോ ആയ സഹപാഠികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പാന്റോതെനിക് ആസിഡിന്റെ അധിക ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അവ ഒരേ പോരായ്മയ്ക്ക് വിധേയമാണ്. അതനുസരിച്ച്, 19-25 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും പ്രതിദിനം ശരാശരി 2 മില്ലിഗ്രാം പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് കുറവാണ്.

ആരോഗ്യമുള്ളവരും സാധാരണ ഭാരമുള്ളവരുമായ ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഡി‌ജി‌ഇയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ ശുപാർശകൾ, ഒരു വ്യക്തിഗത അധിക ആവശ്യകത (ഉദാ: ടോഡിയറ്റ്, ഉത്തേജക ഉപഭോഗം, ദീർഘകാല മരുന്ന് മുതലായവ) ഡി‌ജി‌ഇയുടെ കഴിക്കുന്ന ശുപാർശകൾക്ക് മുകളിലായിരിക്കാം.