ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി: സൂചന, രീതി, നടപടിക്രമം

എന്താണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി?

ഫിസിയോതെറാപ്പി ശരീരത്തിന്റെ ചലനത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു, ഇത് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രതിവിധിയാണ്. ഇത് ഉപയോഗപ്രദമായ സപ്ലിമെന്റാണ്, ചിലപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയയ്‌ക്കോ മരുന്നിനോ പകരമാണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പിക് വ്യായാമങ്ങൾ കൂടാതെ, ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ശാരീരിക അളവുകൾ, മസാജ്, മാനുവൽ ലിംഫ് ഡ്രെയിനേജ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒരു ഇൻപേഷ്യന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ (ഒരു ആശുപത്രി, പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം മുതലായവ) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ (ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രാക്ടീസിൽ) നടത്താം. കൂടാതെ, മൊബൈൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ഉണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് രോഗിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. രോഗിക്ക് പരിചിതമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ചില ചലനങ്ങൾ പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ ഗുണം ഇതിലുണ്ട്. രോഗമോ ശാരീരിക പരിമിതിയോ അവർക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് സന്ദർശിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ അസാധ്യമോ ആക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒരു പ്രത്യേക വേരിയന്റാണ്: പൊതുവായ ഫിസിയോതെറാപ്പിറ്റിക് കെയറിനു പുറമേ, സ്വകാര്യമായും ജോലിസ്ഥലത്തും രോഗിയുടെ പ്രകടനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ പുനരധിവാസ പരിശീലനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്പോർട്സ് ഫിസിയോതെറാപ്പി

സ്‌പോർട്‌സ് ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രാഥമികമായി അത്ലറ്റുകളുടെ പരിചരണവും പരിശീലനവും സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ തടയുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഊഷ്മളമാക്കൽ, വലിച്ചുനീട്ടൽ, ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിക് വ്യായാമങ്ങളുടെ ശരിയായ പ്രകടനം, ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് സംബന്ധമായ പരിക്കുകളുടെ ചികിത്സ എന്നിവ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ബോബത്ത് അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി (ബോബാത്ത് അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി)

ബോബത്ത് അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി ന്യൂറോളജിക്കൽ (മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും ഞരമ്പുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന) പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങളുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു: പുതിയ നാഡി നാരുകളും സിനാപ്സുകളും രൂപപ്പെടുന്നതുവരെ രോഗികൾ ചില ചലന ക്രമങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതി പ്രാഥമികമായി സ്ട്രോക്കുകൾക്ക് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അപായ ചലന വൈകല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വോജ്ത അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി (വോജ്ത അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി)

Vojta അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ടാർഗെറ്റഡ് മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് റിഫ്ലെക്സുകൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. ചില പ്രാരംഭ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി റിഫ്ലെക്സുകളുടെ സംയോജനം പേശികളുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

Schroth അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി (Schroth അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി)

സ്പോർട്സ് ഫിസിയോതെറാപ്പി

സ്‌പോർട്‌സ് ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രാഥമികമായി അത്ലറ്റുകളുടെ പരിചരണവും പരിശീലനവും സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ തടയുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഊഷ്മളമാക്കൽ, വലിച്ചുനീട്ടൽ, ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിക് വ്യായാമങ്ങളുടെ ശരിയായ പ്രകടനം, ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് സംബന്ധമായ പരിക്കുകളുടെ ചികിത്സ എന്നിവ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ബോബത്ത് അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി (ബോബാത്ത് അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി)

ബോബത്ത് അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി ന്യൂറോളജിക്കൽ (മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും ഞരമ്പുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന) പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങളുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു: പുതിയ നാഡി നാരുകളും സിനാപ്സുകളും രൂപപ്പെടുന്നതുവരെ രോഗികൾ ചില ചലന ക്രമങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതി പ്രാഥമികമായി സ്ട്രോക്കുകൾക്ക് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അപായ ചലന വൈകല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വോജ്ത അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി (വോജ്ത അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി)

Vojta അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ടാർഗെറ്റഡ് മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് റിഫ്ലെക്സുകൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. ചില പ്രാരംഭ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി റിഫ്ലെക്സുകളുടെ സംയോജനം പേശികളുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

Schroth അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി (Schroth അനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി)

തിരികെ സ്കൂൾ

ബാക്ക് സ്കൂളിൽ, നിങ്ങളുടെ പുറം ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. കോഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമിൽ ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്‌ലി പോസ്‌ചർ, മൂവ്‌മെന്റ് ബിഹേവിയർ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, റിലാക്‌സേഷൻ ടെക്‌നിക്കുകൾ, ബോഡി അവബോധ പരിശീലനം എന്നിവ പോലുള്ള വിവിധ മൊഡ്യൂളുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നടുവേദന തടയുകയോ ലഘൂകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ബാക്ക് സ്കൂൾ എന്ന ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയും.

എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത്?

ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് രോഗിയും അവന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ചിത്രവുമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി, വേദന ഒഴിവാക്കുക, മെറ്റബോളിസവും രക്തചംക്രമണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ചലനാത്മകത, ഏകോപനം, ശക്തി, സഹിഷ്ണുത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്തുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യം. രോഗിയുടെ പ്രായവും അവസ്ഥയും കൂടാതെ, ഫിസിയോതെറാപ്പി രോഗിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കണം. രോഗത്തിന്റെ ഗതിയും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾ

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ രോഗങ്ങൾ

ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളുടെ വിശാലമായ സ്പെക്ട്രം ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, തലയോട്ടിയുടെയും സുഷുമ്‌നാ നാഡിയുടെയും പരിക്കുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള പക്ഷാഘാതം, ചലനം, പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങൾ, ജനനസമയത്ത് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിന് (സിഎൻഎസ്) ക്ഷതം, പാരാപ്ലെജിക് സിൻഡ്രോം, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പിറ്റിക് നടപടികളുടെ സഹായത്തോടെ, രോഗികളുടെ സെൻസറി, മോട്ടോർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ

ആസ്ത്മ, പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഫലപ്രദമായ ശ്വസനവും പ്രത്യേക ചുമ വിദ്യകളും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനാകും, അങ്ങനെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താം. പാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫറ്റിക് ചാനലുകൾ ഞെരുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പതിവ് നടത്തം പരിശീലനം വേദന കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രക്തചംക്രമണവും സഹിഷ്ണുതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ക്രോൺസ് രോഗം പോലുള്ള മലവിസർജ്ജന പ്രവർത്തനത്തിലെ തകരാറുകളും ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും.

ഫിസിയോതെറാപ്പി സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിലേക്കുള്ള ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ സാധാരണയായി ഒരു അനാംനെസിസ് ഉൾപ്പെടുന്നു - സംഭാഷണത്തിൽ രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ ചരിത്രം എടുക്കൽ - ഒരു സമഗ്രമായ പരിശോധന, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, പേശികളുടെയും ചലനശേഷിയുടെയും ശക്തി പരിശോധിക്കുകയും വേദന കൃത്യമായി പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷയിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി പ്ലാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും രോഗിയുമായി വ്യക്തിഗത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

തെറാപ്പി പ്ലാൻ അനുസരിച്ച്, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സജീവവും സഹായവും നിഷ്ക്രിയവുമായ വ്യായാമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. നിഷ്ക്രിയ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി വ്യായാമങ്ങളിൽ, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് രോഗിയുടെ പേശികൾ സഹകരിക്കാതെ രോഗിയുടെ സന്ധികൾ ചലിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ചലനശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും രക്തചംക്രമണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയം, സങ്കോചങ്ങളും കാഠിന്യവും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു.

അസിസ്റ്റീവ് ഫിസിയോതെറാപ്പി വ്യായാമങ്ങൾ രോഗിക്ക് സ്വയം പേശി ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ചലനങ്ങളെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. പരിശീലനം വെള്ളത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ബൂയൻസി ഒരു സഹായ ശക്തിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ, ഫിസിയോതെറാപ്പി അപകടസാധ്യതകളൊന്നും വഹിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, വ്യായാമങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചതവ്, വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം. തലകറക്കം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യായാമങ്ങൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിക്ക് ശേഷം ഞാൻ എന്താണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്?

സ്വതന്ത്ര വ്യായാമങ്ങളും വീട്ടിൽ ചെയ്യണം. ഈ രീതിയിൽ, രോഗശാന്തി പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

വ്യക്തിഗത പേശി ഗ്രൂപ്പുകളിലെ വർദ്ധിച്ച സമ്മർദ്ദം പേശി വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും, പക്ഷേ ഇത് അപകടകരമല്ല. ക്ഷീണവും ക്ഷീണവും വർദ്ധിച്ച ശാരീരിക അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ശേഷം വേദനയോ പരിക്കോ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഡോക്ടറെ സന്ദർശിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.