ഫിസിയോളജിക്കൽ പിന്തുണ

“ഫിസിയോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട്” ഏകദേശം നിൽക്കുക. ഒരു മതിലിനു മുന്നിൽ 0.5 മീ. നിങ്ങൾ ഒരു പുഷ്-അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ മതിലിന് നേരെ സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കുക.

തോളിൽ ബ്ലേഡുകൾ ചുരുങ്ങുകയും പേശികൾ പിരിമുറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൈകൾ ഉണ്ട് തല ഉയരവും കൈമുട്ടുകളും പുറത്തേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു. ഈ സ്ഥാനം 10 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക.

ഒരു അധിക ഉത്തേജനം നൽകുന്ന ചെറിയ റോക്കിംഗ് ചലനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താനും കഴിയും. 3 ആവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ലേഖനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക