രോഗനിർണയം - എത്രത്തോളം അസുഖ അവധി, എത്രനാൾ ജോലിക്ക് കഴിവില്ല? | തോളിൽ ടിഇപി

പ്രവചനം - അസുഖ അവധിയിൽ എത്ര സമയം, ജോലിക്ക് എത്രത്തോളം കഴിവില്ല?

ഒരു രോഗി എത്ര നേരം തോളിൽ TEP അസുഖ അവധിയിലാണ് എന്നത് വ്യക്തിഗത രോഗശാന്തി പ്രക്രിയയെയും ജോലി സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 3-4 മാസത്തിനുശേഷം തോളിൽ വീണ്ടും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്, ഈ കാലയളവിനു ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഓഫീസ് ജോലിയിൽ മേശപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും. ജോലിക്ക് ഉയർന്ന ശാരീരിക ആയാസവും 5 കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഭാരവും പതിവായി ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഏകദേശം അര വർഷത്തേക്ക് നീണ്ട അസുഖ അവധി ആവശ്യമാണ്. തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ, ജോലിയിലേക്കുള്ള പുനഃസംയോജനം ക്രമേണ നടക്കുന്നു, തുടക്കത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ഒരു ദിവസം 2-4 മണിക്കൂർ ജോലിചെയ്യുന്നു, മുഴുവൻ ജോലി സമയം വീണ്ടും എത്തും.