രോഗനിർണയം - എത്രത്തോളം അസുഖ അവധിയിൽ, എത്രത്തോളം കഴിവില്ലാത്ത | തോളിൽ ഇം‌പിംഗ്‌മെന്റ് സിൻഡ്രോം

രോഗനിർണയം - എത്രത്തോളം അസുഖ അവധിയിൽ, എത്രനേരം കഴിവില്ലാത്തവരായി

തോളിനുള്ള പ്രവചനം impingement സിൻഡ്രോം ഈ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അസുഖ അവധിയുടെ ദൈർഘ്യത്തെയും ജോലിസ്ഥലത്ത് പുനരാരംഭിക്കുന്ന സമയത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, അസുഖ അവധിയുടെ കാലാവധിയും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും, തോളിൽ തടസ്സവും തുടർന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയും കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 3 മാസത്തേക്ക് രോഗിക്ക് അസുഖ അവധി നൽകുന്നു. കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ടെൻഡോൺ തുന്നലിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ള ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ, അസുഖ അവധി 6 മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ നീട്ടാം.

  • പരിശീലന സാഹചര്യം പോലെ വ്യത്യസ്ത വ്യവസ്ഥകൾ
  • രോഗിയുടെ പ്രായം
  • മുൻകാല അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡോണുകളുടെ സാധ്യമായ നിഖേദ്
  • പരിശീലനത്തിൽ വ്യക്തിഗത സംരംഭം
  • മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തിഗത സ്വഭാവം