പിറിഡോക്സിൻ (വിറ്റാമിൻ ബി 6): അപര്യാപ്തതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

വിറ്റാമിൻ ബി 6 ന്റെ കടുത്ത കുറവ് അപൂർവമാണ്.

വിറ്റാമിൻ ബി 6 ന്റെ ശരിയായ മെറ്റബോളിസത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും തയാമിൻ ആവശ്യമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഭക്ഷണക്രമം കുറവായതിനാൽ തയാമിൻ കുറവുള്ള മദ്യപാനികൾ വിറ്റാമിൻ ബി 6 ന്റെ കുറവും അനുഭവിക്കുന്നു.

ചില പഠനങ്ങൾ വിറ്റാമിൻ ബി 6 ന്റെ അഭാവത്തിൽ അസാധാരണമായ ഇലക്ട്രോസെൻസ്ഫലോഗ്രാമുകൾ (ഇഇജി) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഠിനമായ കുറവുള്ള മറ്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകോപിപ്പിക്കലാണ്, നൈരാശം, ആശയക്കുഴപ്പം. ഗ്ലോസിറ്റിസ് (വീക്കം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ മാതൃഭാഷ), വ്രണം അല്ലെങ്കിൽ അൾസർ വായ, വായയുടെ കോണുകളിൽ റാഗേഡുകൾ (വിള്ളലുകൾ, അൾസർ).