റിബോഫ്ലേവിൻ (വിറ്റാമിൻ ബി 2): കഴിക്കുക

ചുവടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡി‌ജി‌ഇ) ഇൻ‌ടേക്ക് ശുപാർശകൾ (ഡി‌എ-സി‌എച്ച് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ) സാധാരണ ഭാരം ഉള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. രോഗികളും സുഖകരവുമായ ആളുകളുടെ വിതരണത്തെ അവർ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ വ്യക്തിഗത ആവശ്യകതകൾ ഡിജിഇ ശുപാർശകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം (ഉദാ ഭക്ഷണക്രമം, ഉപഭോഗം ഉത്തേജകങ്ങൾ, ദീർഘകാല മരുന്ന് മുതലായവ).

കൂടാതെ, വിദഗ്ദ്ധ പാനലിന്റെ സുരക്ഷിത ദൈനംദിന പരമാവധി തുക (ഗൈഡൻസ് ലെവൽ) നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും വിറ്റാമിനുകൾ ഒപ്പം ധാതുക്കൾ (EVM) വലതുവശത്തുള്ള പട്ടികയിൽ. ഈ മൂല്യം ഒരു മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റിന്റെ (സുപ്രധാന പദാർത്ഥത്തിന്റെ) സുരക്ഷിതമായ പരമാവധി അളവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ദിവസേന എടുക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല, എല്ലാ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും (ഭക്ഷണം, അനുബന്ധ).

ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്

പ്രായം റിബഫ്ലാവാവിൻ
mg / day EVMe (mg) ന്റെ ഗൈഡൻസ് ലെവലുകൾ
m w
ശിശുക്കൾ
0 മുതൽ 4 മാസം വരെ 0,3 - -
4 മുതൽ 12 മാസം വരെ 0,4 - -
കുട്ടികളും ക teen മാരക്കാരും
1 മുതൽ 4 വയസ്സിന് താഴെ 0,7 12
4 മുതൽ 7 വയസ്സിന് താഴെ 0,8 16
7 മുതൽ 10 വയസ്സിന് താഴെ 1,0 0,9 22
10 മുതൽ 13 വയസ്സിന് താഴെ 1,1 1,0 29
13 മുതൽ 15 വയസ്സിന് താഴെ 1,4 1,1 29
15 മുതൽ 19 വയസ്സിന് താഴെ 1,6 1,2 37
മുതിർന്നവർ
19 മുതൽ 25 വയസ്സിന് താഴെ 1,4 1,1 43
25 മുതൽ 51 വയസ്സിന് താഴെ 1,4 1,1 43
51 മുതൽ 65 വയസ്സിന് താഴെ 1,3 1,0 43
65 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവർ 1,3 1,0 43
ഗർഭിണിയായ
രണ്ടാം ത്രിമാസത്തിൽ 1,3 - -
മൂന്നാം ത്രിമാസത്തിൽ 1,4
സ്റ്റില്ലെൻഡഡ് 1,4 - -

കണക്കാക്കിയ മൂല്യം

b ർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിനായുള്ള പ്രായം, ലിംഗ-നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

19 മുതൽ 25 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ മൂല്യം (പി‌എ‌എൽ മൂല്യം 1.4), രണ്ടാം ത്രിമാസത്തിൽ 250 കിലോ കലോറി / പ്രതിദിന അലവൻസ് എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം ത്രിമാസത്തിൽ ഗര്ഭം.

19 മുതൽ 25 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ നില (പി‌എ‌എൽ മൂല്യം 1.4), ആദ്യത്തെ 500 മുതൽ 4 മാസം വരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മുലയൂട്ടലിനായി പ്രതിദിനം 6 കിലോ കലോറി അലവൻസ് എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

വിദഗ്ദ്ധഗ്രൂപ്പിലെ eGuidance Level (സുരക്ഷിതമായ മൊത്തം ദൈനംദിന ഉപഭോഗത്തിനായുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ മൂല്യം) വിറ്റാമിനുകൾ ഒപ്പം ധാതുക്കൾ (ഇവിഎം).

യൂറോപ്യൻ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന്റെ സമയത്ത്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ (ഇയു) സാധുവായ ശുപാർശിത ഡെയ്‌ലി അലവൻസുകൾ (ആർ‌ഡി‌എ) നൽകി, 1990 ൽ ഡയറക്റ്റീവ് 90/496 / ഇഇസിയിൽ പോഷകാഹാര ലേബലിംഗിന് നിർബന്ധമാക്കി. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് 2008 ലാണ് നടന്നത്. 2011 ൽ, ആർ‌ഡി‌എ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരം എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങൾ (ന്യൂട്രിയൻറ് റഫറൻസ് മൂല്യം) റെഗുലേഷൻ (ഇയു) നമ്പർ 1169/2011 ൽ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങൾ‌ അതിന്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ ഒപ്പം ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഒരു ശരാശരി വ്യക്തി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ദിവസേന കഴിക്കണം.

വിറ്റാമിന് പേര് എൻ.ആർ.വി
വിറ്റാമിൻ B2 റിബഫ്ലാവാവിൻ 1.4 മി

ജാഗ്രത. ഒരു എൻ‌ആർ‌വി പരമാവധി അളവുകളുടെയും ഉയർന്ന പരിധികളുടെയും സൂചനയല്ല - “ഗൈഡൻസ് ലെവലിന്” കീഴിൽ മുകളിൽ കാണുക. എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങളും ലിംഗഭേദവും പ്രായവും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല - ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡിജിഇ) ശുപാർശകൾ പ്രകാരം മുകളിൽ കാണുക. വി ..