റൊട്ടേറ്റർ കഫ് പിളർപ്പ് - വ്യായാമം 6

ഫിക്സേഷനോടുകൂടിയ ആന്തരിക ഭ്രമണം: ദി തെറാബന്ദ് ഒരു വാതിൽ ഹാൻഡിൽ മുതലായവ സ്ഥാപിക്കുകയും കൈകളിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുകളിലെ കൈ, തോളിൽ പരിശീലനം നേടുന്ന, മുകളിലെ ശരീരത്തിന് നേരെ കിടക്കുകയും കൈമുട്ടിന് 90 ° വളയുകയും ചെയ്യുന്നു.

വലിക്കുന്നതിനെതിരെ തിരിക്കുക തെറാബന്ദ് ഇപ്പോൾ അകത്തേക്ക് നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 ആവർത്തനങ്ങൾ വീതമുള്ള 15 പാസുകൾ നിർമ്മിക്കുക. അടുത്ത വ്യായാമം തുടരുക.