സ്മെഗ്മ - ഘടനയും പ്രവർത്തനവും

എന്താണ് സ്മെഗ്മ?

ഗ്ലാൻസ് ലിംഗത്തിനും അഗ്രചർമ്മത്തിനും ഇടയിലുള്ള മഞ്ഞകലർന്ന വെളുത്ത പിണ്ഡമാണ് സ്മെഗ്മ. ഇതിനെ ഫോറെസ്‌കിൻ സെബം എന്നും വിളിക്കുന്നു, ഇത് ഗ്ലാൻസിന്റെ ചർമ്മത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള സ്രവവും അഗ്രചർമ്മത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറംതള്ളപ്പെട്ട എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലുകളും (പ്രീപ്യൂസ്) ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

സ്ത്രീകളിൽ, സ്മെഗ്മയും രൂപം കൊള്ളുന്നു - ഇത് ലാബിയ മിനോറയ്ക്കും ലാബിയ മജോറയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നു.

ചീസ് പോലുള്ള പിണ്ഡം പതിവായി നീക്കം ചെയ്യണം, കാരണം അതിൽ അണുക്കൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെരുകും. മൈക്കോബാക്ടീരിയം സ്മെഗ്മാറ്റിസ് ആണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന സാധാരണ ബാക്ടീരിയകൾ.

സ്മെഗ്മയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

സ്മെഗ്മ - സോപ്പ് എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് - ഗ്ലാൻസിന് ഒരു സംരക്ഷിത ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച തടയുന്നതിന് ദിവസേനയുള്ള ക്ലീനിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫിലിം നീക്കം ചെയ്യണം.

സ്മെഗ്മ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

അഗ്രചർമ്മത്തിന് കീഴിൽ ആൺകുട്ടികളിലും പുരുഷന്മാരിലും സ്മെഗ്മ രൂപം കൊള്ളുന്നു, അവിടെ അത് ചർമ്മത്തിന്റെ മടക്കുകളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികളിലും സ്ത്രീകളിലും ഇത് ലാബിയയ്ക്കിടയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും.

സ്മെഗ്മ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും?

ചീസ് പോലുള്ള പിണ്ഡം ദീർഘകാലത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഇൻക്രസ്റ്റേഷനുകളും സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് മൂത്ര ലവണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കല്ലുകൾ (സ്മെഗ്മോലൈറ്റുകൾ) ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ലിംഗത്തിലെ മുഴകൾ (പെനൈൽ ക്യാൻസർ പോലുള്ളവ) രൂപപ്പെടുന്നതിന് സ്മെഗ്മ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

പുരുഷന്മാരിൽ സ്മെഗ്മ ചൊരിയുന്നത് തടയാൻ പരിച്ഛേദനയ്ക്ക് കഴിയും. അഗ്രചർമ്മം ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.