സംഗ്രഹം | കൈകാലുകളുടെ ടെൻഡോൺ വീക്കം വ്യായാമങ്ങൾ

ചുരുക്കം

മിക്കവാറും സന്ദർഭങ്ങളിൽ, biceps ടെൻഡോൺ ഭുജത്തിന്റെ അമിതഭാരം മൂലമാണ് വീക്കം സംഭവിക്കുന്നത്, ഉദാ ഭാരം പരിശീലനം, എറിയുന്ന സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേശികളുടെ ഒരു പോസ്ചറൽ ബലഹീനത. ബാധിച്ചവർക്ക് അപ്പോൾ ശക്തി തോന്നുന്നു വേദന തോളിൽ-കക്ഷത്തിൽ സംക്രമണത്തിന്റെ മേഖലയിൽ മുകളിലെ കൈ. വീക്കം കുറയുന്നതിന്, വിശ്രമിക്കാൻ മതിയായ സമയം എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വേദനസംഹാരികൾ, തണുത്ത ചികിത്സകളും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ആശ്വാസം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു വേദന.