സംഗ്രഹം | ഇൻ‌ജുവൈനൽ‌ ഹെർ‌നിയയ്‌ക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ‌

ചുരുക്കം

An ഇൻജുവൈനൽ ഹെർണിയ ഒരു ബൾബിംഗ് ആണ് പെരിറ്റോണിയം ഞരമ്പ്‌ പ്രദേശത്തെ ഒരു ഹെർണിയ സഞ്ചിയിലൂടെ. സ്ത്രീകളേക്കാൾ പുരുഷന്മാരെയാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത്. കുടലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ‌ ഹെർ‌നിയ സഞ്ചിയിലേക്ക്‌ നീങ്ങാൻ‌ കഴിയും, ഇത്‌ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സങ്കീർ‌ണ്ണമാണ്, ശസ്ത്രക്രിയ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഹെർണിയൽ സഞ്ചി പിന്നിലേക്ക് നീക്കുകയും എക്സിറ്റ് സൈറ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വല അല്ലെങ്കിൽ തുന്നൽ ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 6 ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം, കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതിവുപോലെ നടത്താം. എന്നിരുന്നാലും, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 3-6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭാരവും ഉയർത്തരുത്.