സംഗ്രഹം | സർപ്പിള ഡൈനാമിക്സ്

ചുരുക്കം

മൊത്തത്തിൽ, എന്നതിന്റെ തത്വം സർപ്പിള ഡൈനാമിക്സ് ശാരീരിക അപര്യാപ്തതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ധാരണ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചലനാത്മക പാറ്റേണുകൾ റിലീസ് ചെയ്യാനോ ശരിയാക്കാനോ കഴിയുന്ന ഒരു സ gentle മ്യമായ തെറാപ്പി അങ്ങനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ചലനങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർവ്വഹണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു പുതിയ ശരീര അവബോധം അറിയിക്കുന്നു, ഇത് ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ബാധിതരായ പലരെയും സഹായിക്കുന്നു.