പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ്റെ പങ്ക്

സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ആശ്വാസം - ഉദാഹരണത്തിന്, സങ്കീർണ്ണമായ വേദന ചികിത്സയിലൂടെ. ശാരീരിക പരിചരണം പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് മാനസിക സാമൂഹികവും പലപ്പോഴും ആത്മീയ പിന്തുണയും - ബാധിച്ച എല്ലാവർക്കും. ഇവിടെ കൂടുതലറിയുക: