തയാമിൻ (വിറ്റാമിൻ ബി 1): ഇടപെടലുകൾ

മറ്റ് ഏജന്റുമാരുമായുള്ള (മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ) തയാമിൻ (വിറ്റാമിൻ ബി 1) ഇടപെടൽ:

ആന്റി-തയാമിൻ ഫാക്ടർ (എടിഎഫ്)

ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ആന്റി-തയാമിൻ ഫാക്ടറിന്റെ (എടിഎഫ്) സാന്നിധ്യം കഴിയും നേതൃത്വം തയാമിൻ കുറവിലേക്ക്. ഇത് തയാമിനുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് തയാമിൻ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വലിയ അളവിൽ ചായയുടെ ഉപഭോഗം കോഫി - ഡീകാഫിനേറ്റഡ് കോഫി ഉൾപ്പെടെ - അതുപോലെ ചവച്ച ചായയും ബീറ്റൽ നട്ടും എടിഎഫിന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം തയാമിൻ കുറവിന് കാരണമാകും.

വിറ്റാമിൻ സി, മറ്റ് ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ

വിറ്റാമിൻ സി മറ്റ് ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ, തയാമിൻ പ്രവർത്തനരഹിതമായ രൂപത്തിലേക്ക് ഓക്‌സിഡേഷൻ തടയുന്നതിലൂടെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

തിയാമിനേസ്

ചില അസംസ്കൃത ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങൾ, അസംസ്കൃത കക്കയിറച്ചി, അല്ലെങ്കിൽ ശതാവരിച്ചെടി ഈ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ തയാമിനേസ് എന്ന എൻസൈം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ തയാമിൻ കുറവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തയാമിനെയ്‌സുകൾ എൻസൈമുകൾ അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ തയാമിൻ ഉള്ളടക്കം കുറയ്ക്കുന്നു; അവ ചൂടാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിർജ്ജീവമാകൂ പാചകം.