റബർബാർബ് (റൂം അഫീസിനേൽ)

നോട്ട്വീഡ് ചെടികൾ ചൈനീസ് റബർബാർ ചെടിയുടെ വിവരണം rഷധമായ റബർബറിന്റെ വീട് ചൈനയാണ്. ഇന്ന് ഇത് യൂറോപ്പിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെ പ്രായമുള്ള ചെടികളിൽ നിന്നാണ് മരുന്നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അളവ് വരുന്നത്. വേരുകൾ ശക്തമാണ്, ധാരാളം ദ്വിതീയ വേരുകളും കിഴങ്ങുകളും. അടിസ്ഥാന ഇലകൾ ഇല റോസറ്റുകളായി വളരുന്നു, ... റബർബാർബ് (റൂം അഫീസിനേൽ)