ഗ്രേറ്റർ സെലാൻഡൈൻ: ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

സെലാൻഡിന് എന്ത് ഫലമുണ്ട്? സെലാന്റൈൻ (ചെലിഡോണിയം മജസ്) കാണ്ഡം, ഇലകൾ, പൂക്കൾ എന്നിവയിൽ ചെലിഡോണിൻ, കോപ്റ്റിസിൻ, സാംഗുനാറിൻ തുടങ്ങിയ ആൽക്കലോയിഡുകളും ചെലിഡോണിക് ആസിഡും കഫീക് ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവുകളും ഒരു ശതമാനം വരെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഔഷധ ചെടിക്ക് ആന്റിസ്പാസ്മോഡിക്, കോളററ്റിക് പ്രഭാവം ഉണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലബന്ധം പോലുള്ള പരാതികൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം… ഗ്രേറ്റർ സെലാൻഡൈൻ: ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം