ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ: നിർവചനവും പ്രാധാന്യവും

ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ എന്താണ്? കൊളസ്ട്രോൾ പോലെ, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ ഭക്ഷണ കൊഴുപ്പുകളുടെ വലിയ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു. അവ കുടലിലൂടെ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് വെണ്ണ, സോസേജ് അല്ലെങ്കിൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ. തുടർന്ന് ശരീരം ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ ഫാറ്റി ടിഷ്യുവിൽ സംഭരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവ പുറത്തുവിടാം. ശരീരം ആണ്… ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ: നിർവചനവും പ്രാധാന്യവും