പിസിആർ ടെസ്റ്റ്: സുരക്ഷ, നടപടിക്രമം, പ്രാധാന്യം

എന്താണ് പിസിആർ ടെസ്റ്റ്? മോളിക്യുലാർ ബയോളജിയിലും മെഡിസിനിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറി രീതിയാണ് പിസിആർ ടെസ്റ്റ്. ജനിതക സാമഗ്രികളുടെ നേരിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലിനും സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനും ഈ പരിശോധന ഉപയോഗിക്കുന്നു. PCR രീതി നിർവഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും സാർവത്രികമായി ബാധകവും ശക്തവുമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ കണക്കാക്കുന്നു. ലബോറട്ടറിയിൽ, ഒരു പിസിആർ പരിശോധന ... പിസിആർ ടെസ്റ്റ്: സുരക്ഷ, നടപടിക്രമം, പ്രാധാന്യം