ശിശു സംരക്ഷണ നിയമവും നിയമ സഹായവും

രക്ഷാകർതൃ നിയമത്തിന്റെ നിർവ്വചനം പലർക്കും "കഴിവില്ലായ്മ" എന്ന വാക്ക് അറിയാം, അതിൽ എപ്പോഴും ഭീഷണിയും പ്രതികൂലവുമായ എന്തെങ്കിലും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ, "പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന" രോഗികൾ പോലും ഇപ്പോൾ മുതൽ കഴിവില്ലായ്മയെ ഭയപ്പെടുകയും സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് കീഴടക്കുന്നത് ... ശിശു സംരക്ഷണ നിയമവും നിയമ സഹായവും

മേൽനോട്ടത്തിന്റെ മറ്റ് ക്ലാസിക് മേഖലകൾ | ശിശു സംരക്ഷണ നിയമവും നിയമ സഹായവും

മേൽനോട്ടത്തിന്റെ മറ്റ് ക്ലാസിക് മേഖലകൾ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഒരു രക്ഷാകർത്താവിന്റെ കടമകളിലൊന്നായിരിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അടിസ്ഥാന രോഗമോ വൈകല്യമോ കാരണം അയാൾക്ക് അനുകൂലമായി സ്വന്തം പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ... മേൽനോട്ടത്തിന്റെ മറ്റ് ക്ലാസിക് മേഖലകൾ | ശിശു സംരക്ഷണ നിയമവും നിയമ സഹായവും

നിയമപരമായ സവിശേഷതകൾ | ശിശു സംരക്ഷണ നിയമവും നിയമ സഹായവും

നിയമപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും കോടതിയുടെ സമ്മത സംവരണത്തിന് വിധേയമാകണമെന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹത്തിന്റെയോ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിൽ, രോഗി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടം നിലനിർത്തുന്നു. തീർച്ചയായും, ഇവിടെയും ഒഴിവാക്കലുകൾ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഇവ പരിപാലന അവകാശത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നില്ല. പോലും… നിയമപരമായ സവിശേഷതകൾ | ശിശു സംരക്ഷണ നിയമവും നിയമ സഹായവും

പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി - വിഷയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം!

ആമുഖം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഴിവില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ഉപയോഗിച്ച് നിയമപരമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതായത് അംഗീകൃത പ്രതിനിധിക്ക്, ഇനി ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നു ... പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി - വിഷയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം!

ഒരു പവർ ഓഫ് അറ്റോർണിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? | പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി - വിഷയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം!

ഒരു പവർ ഓഫ് അറ്റോർണിയിൽ ഒന്നിലധികം അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? അതെ, പവർ ഓഫ് അറ്റോർണിയിൽ നിരവധി അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. അനുവദിച്ച അറ്റോർണി അധികാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഉപ മേഖലകൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, അറ്റോർണിക്ക് ഇരട്ട അധികാരങ്ങളും നൽകാം. ഇതിനർത്ഥം, ഉദാഹരണത്തിന്, രണ്ട് അംഗീകൃത പ്രതിനിധികൾ ... ഒരു പവർ ഓഫ് അറ്റോർണിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? | പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി - വിഷയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം!

അറ്റോർണിയുടെ പവർ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയുമോ? | പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി - വിഷയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം!

അറ്റോർണി പവർ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയുമോ? തത്വത്തിൽ, പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി റദ്ദാക്കുന്നത് വരെ സാധുവാണ്. കൂടാതെ, മുൻകരുതലിനായി പവർ ഓഫ് അറ്റോർണിക്ക് എന്തായാലും ഒരു സമയ നിർദ്ദേശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമയ പരിധി ബാധകമാണ്. പിന്നീട് അത് നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയിൽ കാലഹരണപ്പെടും. ഒരു പവർ ഓഫ് അറ്റോർണിക്ക് എത്ര ചിലവാകും? ഒരു മുൻകരുതൽ… അറ്റോർണിയുടെ പവർ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയുമോ? | പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി - വിഷയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം!