ബാർത്തോളിനിറ്റിസ്: ലക്ഷണങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ, ചികിത്സ

സംക്ഷിപ്ത അവലോകനം ലക്ഷണങ്ങൾ: സാധാരണയായി ലാബിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യോനി പ്രവേശന കവാടത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഏകപക്ഷീയമായ ചുവപ്പും വീക്കവും, ലാബിയയുടെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വർദ്ധനവ്, ആർദ്രത, ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും വേദന, നിയന്ത്രിത പൊതു അവസ്ഥ ചികിത്സ: സിറ്റ്സ് ബത്ത്, വേദനസംഹാരികൾ, നീർവീക്കാത്ത കുരുക്കൾക്ക് , സർജിക്കൽ ഓപ്പണിംഗും ഡ്രെയിനിന്റെ തിരുകലും, ആവർത്തിച്ചുള്ള ബാർത്തോളിൻ കുരുക്കൾക്കുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി, ... ബാർത്തോളിനിറ്റിസ്: ലക്ഷണങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ, ചികിത്സ