ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലെ പരിശീലന തരങ്ങൾ

നന്നായി വികസിപ്പിച്ച പേശികളെ സുരക്ഷിതമാക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സന്ധികൾ ഒപ്പം അസ്ഥികൾ ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന്. ചലനശേഷി, ഏകോപനം കൂടാതെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലെ നിർണ്ണായക ഘടകമാണ്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് തെറാപ്പിയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിശീലന രീതികളുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും, ശരീരം വളരെ സങ്കീർണ്ണമായതിനാൽ, പല തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. വേദന in ടെൻഡോണുകൾ, അസ്ഥിബന്ധങ്ങൾ, പേശികൾ കൂടാതെ സന്ധികൾ പലപ്പോഴും ചുരുക്കിയ പേശികളും കുടുങ്ങിയ ഫാസിയയും ഉണ്ടാകുന്നു. ദൈനംദിന പരിശീലനം കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല, പരാതികൾ തടയുന്നു.

 • ഫേഷ്യൽ പരിശീലനം
 • ഫാസിയ റോൾ
 • ബ്ലാക്ക്റോൾ®
 • വ്യായാമങ്ങൾ നീക്കുക

മൊബിലിറ്റി പരിശീലനത്തിൽ, പേശികൾ പ്രത്യേകമായി അഴിച്ചുവിടുന്നു നീട്ടി വ്യായാമങ്ങൾ. മൊബിലൈസേഷൻ പരിശീലനത്തിൽ പേശികളും അയവുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സജീവമായി ചെയ്യുന്നു.

ഉയർന്ന ചലനാത്മകത കാരണം, പരിശീലനം നന്നായി നടത്താനും ചില കായിക ഇനങ്ങളിൽ അത് ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ ഹൈപ്പർമൊബിലിറ്റിയിൽ പരിക്കിന്റെ സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കുന്നു.

 • ചാപല്യം പരിശീലനം
 • മൊബിലൈസേഷൻ വ്യായാമങ്ങൾ

പേശികളുടെ പൂർണ്ണമായ പരസ്പരബന്ധം എല്ലാ ചലനങ്ങൾക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്, കൂടാതെ വീഴ്ചയുടെ പ്രതിരോധമായി വർത്തിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓപ്പറേഷന് ശേഷം, നിലവിലുള്ള ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏകോപനം, ബാക്കി കൂടാതെ നടത്തം പ്രത്യേകം പരിശീലിപ്പിക്കണം.

 • ഏകോപനവും ബാലൻസ് പരിശീലനവും
 • ഗെയിറ്റ് പരിശീലനം

വൈദ്യുത പേശി ഉത്തേജനവും (ഇഎംഎസ്) വൈബ്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകളിലെ പരിശീലനവും തെറാപ്പിയിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വൈദ്യുതമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തേജനങ്ങൾ പേശികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ബന്ധപ്പെട്ട സംയുക്തത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • വൈബ്രേഷൻ പരിശീലനം
 • ഇ.എം.എസ് പരിശീലനം

ചട്ടം പോലെ, മറികടക്കുന്ന പരിശീലനം പ്രയോഗിക്കുന്നു.

ഇതിനർത്ഥം പേശികൾ ചുരുങ്ങുകയും പരിശീലന ഭാരം മറികടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും സ്പോർട്സിലും പേശികൾ സ്ഥിരമായും വിചിത്രമായും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. ഇതിനർത്ഥം പേശികൾക്ക് ഭാരം പിടിക്കാനും ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും വഴങ്ങാനും കഴിയണം എന്നാണ്.

 • വിചിത്ര പരിശീലനം
 • ഐസോമെട്രിക് പരിശീലനം