ചികിത്സ | വെരിക്കോസ് സിരകൾക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ

ചികിത്സ

ഞരമ്പ് തടിപ്പ് താരതമ്യേന ലളിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ചികിത്സിക്കാം. സ്വാഭാവിക റിട്ടേൺ ഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം രക്തം ലേക്ക് ഹൃദയം സിര പമ്പ് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട്. വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്.

കൺസർവേറ്റീവ് തെറാപ്പി പ്രാഥമികമായി ദൈനംദിന സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്: കൂടുതൽ വ്യായാമം: പ്രത്യേകിച്ചും ദീർഘനേരം ഇരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ ആവശ്യമുള്ള ഏകതാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, പതിവ് വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പതിവ് വ്യായാമം, ഉദാഹരണത്തിന് നടത്തം, ജോഗിംഗ്, ഹൈക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിംഗ് എന്നിവയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു കാല് പേശികൾ അങ്ങനെ മടങ്ങിവരുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു രക്തം. ഇതര മഴ: തണുപ്പ് മുതൽ ചൂട് വരെ മാറിമാറി വരുന്ന ഉത്തേജനങ്ങൾ കാരണം, ദി പാത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും വികസിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ചുരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.

ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു രക്തം രക്തചംക്രമണം. കാലുകൾ ഉയർത്തുക: പ്രത്യേകിച്ചും എങ്കിൽ ഞരമ്പ് തടിപ്പ് ഇതിനകം നിലവിലുണ്ട്, രക്തം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് രാത്രിയിൽ കാലുകൾ ഉയർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഹൃദയം. കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്: ഇവ വളരെ കർശനമായി യോജിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിംഗുകളാണ്, മാത്രമല്ല ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി ഘടിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

അവ കാലുകളിൽ ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദം നൽകുന്നു, ഇത് പേശികളെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും സിരകളെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ദി ഞരമ്പ് തടിപ്പ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കംചെയ്യാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ കഴിയും. ഏത് ചികിത്സയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ തീരുമാനിക്കുന്നു.

  • കൂടുതൽ ചലനം: പ്രത്യേകിച്ചും ദീർഘനേരം ഇരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ ആവശ്യമായ ഏകതാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, പതിവ് വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കണം. പതിവ് വ്യായാമം, ഉദാഹരണത്തിന് നടത്തം, ജോഗിംഗ്, ഹൈക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിംഗ് എന്നിവയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു കാല് പേശികൾ അങ്ങനെ രക്തത്തിൻറെ തിരിച്ചുവരവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
  • ഇതര മഴ: തണുപ്പ് മുതൽ ചൂട് വരെ മാറിമാറി വരുന്ന ഉത്തേജനങ്ങൾ കാരണം, ദി പാത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും വികസിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ചുരുങ്ങണം. ഇത് രക്തചംക്രമണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
  • നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ ഉയർത്തുക: പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം വെരിക്കോസ് സിരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് രാത്രിയിൽ കാലുകൾ ഉയർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്
  • കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്: ഇവ വളരെ കർശനമായി യോജിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിംഗുകളാണ്, മാത്രമല്ല ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി ഘടിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അവ കാലുകളിൽ ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദം നൽകുന്നു, ഇത് പേശികളെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും സിരകളെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.