വിറ്റാമിൻ ഡി: വിതരണ സാഹചര്യം

നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ സർവേ II (എൻ‌വി‌എസ് II, 2008) ൽ, ജനസംഖ്യയുടെ ഭക്ഷണരീതി ജർമ്മനിയിൽ അന്വേഷിച്ചു, ഇത് മാക്രോ, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ (സുപ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ) എന്നിവയുമായുള്ള ശരാശരി പോഷക ഉപഭോഗത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു.

ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡി‌ജി‌ഇ) ഇൻ‌ടേക്ക് ശുപാർശകൾ (ഡി‌എ-സി‌എച്ച് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ) പോഷക വിതരണം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എൻ‌വി‌എസ് II ൽ നിർ‌ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട പോഷക ഉപഭോഗത്തെ ഡി‌ജി‌ഇയുടെ ശുപാർശകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങൾ (സുപ്രധാന വസ്തുക്കൾ) ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

വിതരണ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്നവ പറയാൻ കഴിയും:

ന്റെ പ്രധാന വിതരണക്കാരൻ വിറ്റാമിൻ ഡി ലെ ഭക്ഷണക്രമം പ്രാഥമികമായി മത്സ്യമാണ്. എൻ‌വി‌എസ് II (2008) അനുസരിച്ച്, ദിവസേന 40% ത്തിൽ കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻ ഡി മത്സ്യം, മത്സ്യ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഒരു സമീകൃത ഭക്ഷണക്രമം അതിനാൽ മത്സ്യത്താൽ സമ്പന്നമായത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി വിതരണം.

  • വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ 20 µg അളവിൽ പുതിയ ഉൾപ്പെടുത്തൽ ശുപാർശ സാധാരണയിലൂടെ കൈവരിക്കും ഭക്ഷണക്രമം ജർമ്മൻ ജനസംഖ്യയിൽ ആരുമില്ല.
  • പുരുഷന്മാർ പ്രതിദിനം 2.9 vitam വിറ്റാമിൻ ഡിയും സ്ത്രീകൾ 2.2 µg ഉം എടുക്കുന്നു.
  • ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് 19.2 µg വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവാണ്. ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കഴിക്കുന്നതിന്റെ 96% പ്രതിദിന കുറവാണ്.
  • ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് 19.5 µg വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവാണ്. ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കഴിക്കുന്നതിന്റെ 97.5% പ്രതിദിന കുറവാണ്.
  • ഗർഭിണികളും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളും അവരുടെ ഗർഭിണിയല്ലാത്തവരോ മുലയൂട്ടാത്തവരുമായോ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അധിക ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അവ ഒരേ കുറവുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമാണ്. അതനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗർഭിണികളും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളും പ്രതിദിനം 19.5 vitam വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവാണ്.

ആരോഗ്യമുള്ളവരും സാധാരണ ഭാരമുള്ളവരുമായ ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഡി‌ജി‌ഇയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ ശുപാർശകൾ, ഒരു വ്യക്തിഗത അധിക ആവശ്യകത (ഉദാ: ടോഡിയറ്റ്, ഉത്തേജക ഉപഭോഗം, ദീർഘകാല മരുന്ന് മുതലായവ) ഡി‌ജി‌ഇയുടെ കഴിക്കുന്ന ശുപാർശകൾക്ക് മുകളിലായിരിക്കാം.