വിറ്റാമിൻ ഇ: കഴിക്കുന്നത്

ചുവടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡി‌ജി‌ഇ) ഇൻ‌ടേക്ക് ശുപാർശകൾ (ഡി‌എ-സി‌എച്ച് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ) സാധാരണ ഭാരം ഉള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. രോഗികളും സുഖകരവുമായ ആളുകളുടെ വിതരണത്തെ അവർ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ വ്യക്തിഗത ആവശ്യകതകൾ ഡിജിഇ ശുപാർശകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം (ഉദാ ഭക്ഷണക്രമം, ഉപഭോഗം ഉത്തേജകങ്ങൾ, ദീർഘകാല മരുന്ന് മുതലായവ).

കൂടാതെ, വലതുവശത്തുള്ള പട്ടികയിൽ യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ (ഇഎഫ്എസ്എ / എസ്‌സി‌എഫ്) സുരക്ഷിതമായ പ്രതിദിന പരമാവധി തുക (ടോളറബിൾ അപ്പർ ഇൻ‌ടേക്ക് ലെവൽ) നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഈ മൂല്യം എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ദിവസവും എടുക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു സൂക്ഷ്മ പോഷകത്തിന്റെ (സുപ്രധാന പദാർത്ഥത്തിന്റെ) സുരക്ഷിതമായ പരമാവധി തുകയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു (ഭക്ഷണം, അനുബന്ധ) ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ.

മതിയായ അളവിൽ കണക്കാക്കിയ മൂല്യങ്ങൾ

പ്രായം ടോക്കോഫ്രെൽ
mg-equivalenta, b/day SCFd (mg) യുടെ താങ്ങാനാവുന്ന ഉയർന്ന ഇൻടേക്ക് ലെവൽ.
m w
ശിശുക്കൾ
0 മുതൽ 4 മാസത്തിൽ താഴെ 3 3 - -
4 മുതൽ 12 മാസത്തിൽ താഴെ 4 4 - -
കുട്ടികൾ
1 മുതൽ 4 വയസ്സിന് താഴെ 6 5 100
4 മുതൽ 7 വയസ്സിന് താഴെ 8 8 120
7 മുതൽ 10 വയസ്സിന് താഴെ 10 9 160
10 മുതൽ 13 വയസ്സിന് താഴെ 13 11 220
13 മുതൽ 15 വയസ്സിന് താഴെ 14 12 220
കൗമാരക്കാരും മുതിർന്നവരും
15 മുതൽ 19 വയസ്സിന് താഴെ 15 12 260
19 മുതൽ 25 വയസ്സിന് താഴെ 15 12 300
25 മുതൽ 51 വയസ്സിന് താഴെ 14 12 300
51 മുതൽ 65 വയസ്സിന് താഴെ 13 12 300
65 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവർ 12 11 300
ഗര്ഭിണിയായ 13 300
സ്റ്റില്ലെൻഡെക് 17 300

a1 mg RRR-α-tocopherol തുല്യമായ = 1 mg RRR-α-tocopherol = 1.49 IU; 1 IU = 0.67 mg RRR-α-tocopherol = 1 mg all-rac-α-tocopheryl അസറ്റേറ്റ്.

b1 mg RRR-α-tocopherol (D-α-tocopherol) തുല്യമായ = 1, 1 mg RRR-α-tocopheryl അസറ്റേറ്റ് (D-α-tocopheryl അസറ്റേറ്റ്) = 2 mg RRR-β-tocopherol (D-β-tocopherol) = 4 mg RRR-γ-tocopherol (D-γ-tocopherol) = 100 mg RRR-δ-tocopherol (D-δ-tocopherol) = 3, 3 mg RRR-α-tocotrienol (D-α-tocotrienol) = 1.49 mg എല്ലാം -rac-α-tocopheryl അസറ്റേറ്റ് (D, L-α-tocopheryl അസറ്റേറ്റ്).

cCirca 260 µg RRR-α-ടോക്കോഫെറോൾ തുല്യം സപ്ലിമെന്റ് 100 ഗ്രാമിന് സ്രവിക്കുന്നു പാൽ.

d സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫുഡിന്റെ (എസ്‌സിഎഫ്) ടോളറബിൾ അപ്പർ ഇൻടേക്ക് ലെവൽ (സുരക്ഷിത മൊത്തത്തിലുള്ള ദൈനംദിന ഉപഭോഗം).

യൂറോപ്യൻ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന്റെ സമയത്ത്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ (ഇയു) സാധുവായ ശുപാർശിത ഡെയ്‌ലി അലവൻസുകൾ (ആർ‌ഡി‌എ) നൽകി, 1990 ൽ ഡയറക്റ്റീവ് 90/496 / ഇഇസിയിൽ പോഷകാഹാര ലേബലിംഗിന് നിർബന്ധമാക്കി. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് 2008 ലാണ് നടന്നത്. 2011 ൽ, ആർ‌ഡി‌എ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരം എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങൾ (ന്യൂട്രിയൻറ് റഫറൻസ് മൂല്യം) റെഗുലേഷൻ (ഇയു) നമ്പർ 1169/2011 ൽ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങൾ‌ അതിന്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ ഒപ്പം ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഒരു ശരാശരി വ്യക്തി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ദിവസേന കഴിക്കണം.

വിറ്റാമിന് പേര് എൻ.ആർ.വി
വിറ്റാമിൻ ഇ ടോക്കോഫ്രെൽ 12 മി

ജാഗ്രത. ഒരു എൻ‌ആർ‌വി പരമാവധി അളവുകളുടെയും ഉയർന്ന പരിധികളുടെയും സൂചനയല്ല - “ടോളറബിൾ അപ്പർ ഇൻ‌ടേക്ക് ലെവൽ” (യു‌എൽ) പ്രകാരം മുകളിൽ കാണുക. എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങളും ലിംഗഭേദവും പ്രായവും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല - ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡിജിഇ) ശുപാർശകൾ പ്രകാരം മുകളിൽ കാണുക. വി ..