വിറ്റാമിൻ ഇ: സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ

യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി (EFSA) അവസാനമായി വിലയിരുത്തി വിറ്റാമിനുകൾ ഒപ്പം ധാതുക്കൾ മതിയായ ഡാറ്റ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ, 2006 ൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഓരോ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റിനും ടോളറബിൾ അപ്പർ ഇന്റേക്ക് ലെവൽ (യുഎൽ) എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ യുഎൽ ഒരു മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റിന്റെ പരമാവധി സുരക്ഷിത നിലയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അത് കാരണമാകില്ല പ്രത്യാകാതം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എല്ലാ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും എടുക്കുമ്പോൾ.

ഇതിനുള്ള പരമാവധി സുരക്ഷിതമായ ദൈനംദിന ഉപഭോഗം വിറ്റാമിൻ ഇ 300 മില്ലിഗ്രാം. ഇതിനുള്ള പരമാവധി സുരക്ഷിതമായ ദൈനംദിന ഉപഭോഗം വിറ്റാമിൻ ഇ EU ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രതിദിന ഉപഭോഗത്തിന്റെ ഏകദേശം 25 ഇരട്ടിയാണ് (പോഷക റഫറൻസ് മൂല്യം, NRV).

ഈ മൂല്യം 19 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള മുതിർന്ന പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാണ്.

പ്രതികൂല പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടില്ല വിറ്റാമിൻ ഇ, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഭരണകൂടം ഉയർന്ന അളവിൽ.

എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും (പരമ്പരാഗതമായത് ഭക്ഷണക്രമം ഒപ്പം അനുബന്ധ) ജർമ്മൻ ജനസംഖ്യയിൽ സുരക്ഷിതമായ പ്രതിദിന ഉപഭോഗ പരിധി 300 മില്ലിഗ്രാമിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

EFSA പ്രതിദിനം 540 മില്ലിഗ്രാം വിറ്റാമിൻ ഇ മൂല്യം NOAEL ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് (നിരീക്ഷിച്ച പ്രതികൂല ഫല നില) - ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഡോസ് കണ്ടെത്താനാകാത്തതും അളക്കാനാകാത്തതുമായ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രത്യാകാതം തുടർച്ചയായി കഴിക്കുമ്പോഴും. അതനുസരിച്ച്, നം പ്രത്യാകാതം NRV മൂല്യത്തേക്കാൾ 40 മടങ്ങ് കൂടുതലും സുരക്ഷിതമായ പരമാവധി ദൈനംദിന ഉപഭോഗത്തിന്റെ ഇരട്ടിയുമാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.

ശാശ്വതമായി ഉയർന്ന വിറ്റാമിൻ ഇ കഴിക്കുന്നതിന്റെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഫലമായാണ് രക്തസ്രാവത്തിനുള്ള വർദ്ധിച്ച പ്രവണത ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 600 മില്ലിഗ്രാം വിറ്റാമിൻ ഇ നൽകിയപ്പോൾ നിരവധി പഠനങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ കാണിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും, തത്വത്തിൽ, ഉയർന്ന വിറ്റാമിൻ ഇ കഴിക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കും രക്തസ്രാവ പ്രവണത ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ രക്തം ശീതീകരണ തകരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറിഓകോഗുലന്റ് രോഗചികില്സ കൂടെ വിറ്റാമിൻ കെ എതിരാളികൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, ആൻറിഓകോഗുലന്റുകൾ കഴിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ഇത് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു - പ്രതിദിനം 70 മുതൽ 270 മില്ലിഗ്രാം വിറ്റാമിൻ ഇ നാല് ആഴ്ച എടുക്കുന്നു.