പിന്നിലേക്ക് യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ | യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ

പുറകിൽ യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ

പലതും ഉണ്ട് യോഗ പുറകിലെ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുറകിലെ വഴക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ.

 • പുറകിലെയും തോളിലെയും പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യായാമമാണ് ബോട്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ഒരു സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനത്ത് തറയിൽ കിടക്കുക, കൈകൾ മുന്നോട്ട് നീട്ടി, നെറ്റി തറയിൽ വിശ്രമിക്കുക.

  ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തുക തല രണ്ടും ഈ സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തുക. ഒരു മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്താനും കഴിയും.

 • പുറകിലെ മറ്റൊരു വ്യായാമം ഷോൾഡർ ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇതിനായി, നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ കിടന്ന് കാലുകൾ ക്രമീകരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിതംബത്തോട് കഴിയുന്നത്ര അടുത്തായിരിക്കണം.

  ഇപ്പോൾ നിതംബം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഉയർത്തി പുറകിലൂടെ തള്ളുക. സാധ്യമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് കണങ്കാൽ പിടിക്കാം. ഏകദേശം 30 സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഈ സ്ഥാനത്ത് പിടിക്കുക.

 • അവസാന വ്യായാമം തോളുകളും മുകൾഭാഗവും അണിനിരത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

  ഹീൽ സീറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് രണ്ട് കൈകളും വളരെ മുന്നോട്ട് നീട്ടുക. തോളിലും പുറകിലും നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വരെ ഒരു കൈ മറ്റേ വശത്തേക്ക് നീട്ടുക. വ്യായാമം മറുവശത്ത് ആവർത്തിക്കുക.

കുട്ടികൾക്കുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ

അവരുടെ അസാധാരണമായ ചലനശേഷിയും പേശികളുടെ ശക്തിയും കാരണം, കുട്ടികൾക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും യോഗ മുതിർന്നവരെ പോലെ വ്യായാമങ്ങൾ. ചെയ്യുമ്ബോൾ ഇത്രയും കാലം പദവികൾ വഹിക്കുന്നില്ല യോഗ കുട്ടികളോടൊപ്പം, വ്യായാമങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഇടവേളകൾ പകരം ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ അമിതമായി വലിച്ചുനീട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സന്ധികൾ.

 • ഏകാഗ്രത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യായാമവും ബാക്കി മരമാണ്.ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, കുട്ടി ഒന്നിൽ നിൽക്കുന്നു കാല് കൂടാതെ മറ്റേ കാൽ വശത്തേക്ക് കോണുകളും, കാൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാലിന്റെ കാൽമുട്ടിൽ വശങ്ങളിലായി വയ്ക്കുന്നു. കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി കൈകൾ മുകളിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.
 • കൈകളുടെ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രസകരമായ ഒരു വ്യായാമമാണ് കാക്ക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, കുട്ടി സ്ക്വാറ്റിംഗ് സ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു, കൈകൾ കാലുകൾക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നു, കാൽമുട്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു.

  തുടർന്ന് കാൽമുട്ടുകൾ മുകളിലെ കൈകളിൽ വയ്ക്കുകയും ഭാരം അൽപ്പം മുന്നോട്ട് മാറ്റുകയും പാദങ്ങൾ നിലത്തു നിന്ന് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • മുതിർന്നവരേക്കാൾ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും എളുപ്പമുള്ള മറ്റൊരു വ്യായാമം പാലമോ സൈക്കിളോ ആണ്. ഇതിനായി, കുട്ടി തന്റെ കാലുകൾ പുറകിൽ വയ്ക്കുന്നു, അവന്റെ കൈകൾ അവന്റെ അരികിൽ വയ്ക്കുക തല. ഇപ്പോൾ അത് ശരീരം മുഴുവൻ മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്നു, അങ്ങനെ പെൽവിസ് ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റാണ്.