യോഗ ശൈലികൾ

ഇന്ന് വൈവിധ്യമാർന്ന വൈവിധ്യമുണ്ട് യോഗ ശൈലികൾ. അടിസ്ഥാനപരമായി, അവ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മികച്ച 4 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് യോഗ പാതകളെല്ലാം യോഗിയെ പ്രബുദ്ധതയിലേക്ക് നയിക്കും.

4 യോഗ പാതകൾ

 • രാജ യോഗ: ഈ യോഗ പാതയെ രാജാവിന്റെ യോഗയുടെ പാത എന്നും അസ്തംഗ യോഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് അഷ്ടാംഗ യോഗ ശൈലിയിൽ നിന്ന് കർശനമായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ യോഗയിൽ 8 ഘട്ടങ്ങൾ (8 സ്റ്റെപ്പ് പാത്ത്) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് രാജ യോഗയുടെ സ്ഥാപകൻ വിവരിച്ചത് മുനി യോഗസൂത്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പന്തജലി. പാതയുടെ 8 ഘട്ടങ്ങൾ യമ, പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള മനോഭാവം, നിയാമ, സ്വന്തം സ്വഭാവത്തോടുള്ള മനോഭാവം, ആസനം, ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ, പ്രാണ്യാമ, ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ, പ്രത്യാഹാരം, മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, ധരണ, ഏകാഗ്രത ധ്യാനം, ധ്യാനം.

  ഈ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളും യോഗിയെ എട്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് തികഞ്ഞ അറിവും പ്രബുദ്ധവുമാണ് (സമാധി).

 • കർമ്മയോഗം: പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവയുടെ അനന്തരഫലങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു യോഗ പാതയാണ് കർമ്മയോഗം. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അത് ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമോ അത്യാഗ്രഹമോ അവഹേളനമോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കരുത്. കർമ്മയോഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്വാർത്ഥ സേവനമെന്ന് വിളിക്കുന്നു.

  വിനയം, ശുദ്ധമായ സ്നേഹം, സഹതാപം, കരുണ, സഹിഷ്ണുത എന്നിവ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളാണ്. ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ യോഗിയുടെ മനോഭാവത്തെയും അവബോധത്തെയും കുറിച്ചാണ് ഇത്. ഇത് വളരെ ആത്മീയ പാതയാണ്, ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

  ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ യോഗി വളരേണ്ട പാഠങ്ങളാണ്. പ്രബുദ്ധത വരെ, കർമ്മയോഗമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ യോഗിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മം കുറയ്ക്കണം.

 • ഭക്തി യോഗ: സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും യോഗ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും ഭക്തിയെയും കുറിച്ചാണ്, മാത്രമല്ല അവന്റെ സൃഷ്ടിയോടുള്ളതാണ്, അതിൽ ആത്മാഭിമാനവും ജീവിതവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

  സൃഷ്ടിക്കും ജീവിതത്തിനുമുള്ള നന്ദിയും ഭക്തി യോഗയുടെ ഭാഗമാണ്. ഭക്തി യോഗയിൽ യോഗി ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭക്തി യോഗയുടെ ആവിഷ്കാരം ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ്, വർണ്ണാഭമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും പ്രകൃതിയോടും മനോഹരമായ കലകളോടും ഉള്ള സ്നേഹമാണ്.

  പ്രബുദ്ധതയിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള മാർഗമായിരിക്കണം ഭട്കി യോഗ. വികാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അത് തുറന്നതുമാണ് ഹൃദയം ഭക്തി യോഗ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 • ജ്ഞാന യോഗ: ജ്ഞാനയോഗം തത്ത്വചിന്തയെയും അറിവിനെയും കുറിച്ചാണ്. ഇതിനായി, യോഗി ദാർശനിക തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കുകയും താൻ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആന്തരികവത്കരിക്കുന്നതുവരെ അവൻ എല്ലാ സ്വാംശീകരണ വിജ്ഞാനത്തിലേക്കും പ്രബുദ്ധതയിലേക്കും എത്തിച്ചേരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാന യോഗയെ അറിവിന്റെ പാത എന്നും വിളിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ജ്ഞാനയോഗം തിരുവെഴുത്തുകളും പ്രബന്ധങ്ങളും മന or പാഠമാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ആന്തരിക അറിവിനെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിലുള്ള ബോധത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതാണ്.