സിങ്ക്: വിതരണ സാഹചര്യം

നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ സർവേ II (എൻ‌വി‌എസ് II, 2008) ൽ, ജനസംഖ്യയുടെ ഭക്ഷണരീതി ജർമ്മനിയിൽ അന്വേഷിച്ചു, ഇത് മാക്രോ, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ (സുപ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ) എന്നിവയുമായുള്ള ശരാശരി പോഷക ഉപഭോഗത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു.

ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡി‌ജി‌ഇ) ഇൻ‌ടേക്ക് ശുപാർശകൾ (ഡി‌എ-സി‌എച്ച് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ) പോഷക വിതരണം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എൻ‌വി‌എസ് II ൽ നിർ‌ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട പോഷക ഉപഭോഗത്തെ ഡി‌ജി‌ഇയുടെ ശുപാർശകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങൾ (സുപ്രധാന വസ്തുക്കൾ) ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

വിതരണ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഇത് പ്രസ്താവിക്കാം:

  • മൊത്തത്തിൽ, 66-30 വയസ് പ്രായമുള്ള 35% പുരുഷന്മാരും 50% സ്ത്രീകളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന ഉപഭോഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. സിങ്ക്.
  • ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ (35-50 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർ) 7.4 മില്ലിഗ്രാം കുറവാണ് സിങ്ക്. ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കഴിക്കുന്നതിന്റെ 53% പ്രതിദിന കുറവിന് സമാനമാണ്.
  • ഏറ്റവും മോശം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് (35-50 വയസ്സ് വരെ) 2.7 മില്ലിഗ്രാം കുറവാണ് സിങ്ക്. ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കഴിക്കുന്നതിന്റെ 34% പ്രതിദിന കുറവിന് സമാനമാണ്.
  • ഗർഭിണികൾ (നാലാം മാസം മുതൽ ഗര്ഭം) ഗർഭിണികളല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിദിനം 3 മില്ലിഗ്രാം സിങ്ക് അധികമായി ആവശ്യമാണ്. അതനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രതിദിനം 5.6 മില്ലിഗ്രാം സിങ്കിന്റെ കുറവുണ്ട്.
  • മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മുലയൂട്ടാത്ത സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിദിനം 5 മില്ലിഗ്രാം സിങ്ക് അധികമായി ആവശ്യമാണ്. അതനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിദിനം 7.6 മില്ലിഗ്രാം സിങ്കിന്റെ കുറവുണ്ട്.

DGE-യുടെ വിതരണ ശുപാർശകൾ ആരോഗ്യകരവും സാധാരണ ഭാരവുമുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിഗത അധിക ആവശ്യകത (ഉദാഹരണത്തിന്, ഭക്ഷണക്രമം, ഉത്തേജക ഉപഭോഗം, ദീർഘകാല മരുന്നുകൾ മുതലായവ) DGE-യുടെ വിതരണ ശുപാർശകൾക്ക് മുകളിലായിരിക്കാം.

കുറിപ്പ്: ശരാശരി പ്രതിദിന ഫൈറ്റേറ്റ് ഉപഭോഗം (= 660 മില്ലിഗ്രാം/ദിവസം) എന്ന അനുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിതരണ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയത്. 2019 മുതൽ, മുതിർന്നവർക്ക് ഫൈറ്റേറ്റ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി DGE ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് നൽകുന്നു. ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് അതിനെ തടയുന്നതിനാലാണിത് ആഗിരണം മോശമായി ലയിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സിങ്ക് (ഉയർന്ന ഫൈറ്റേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാം ജൈവവൈവിദ്ധ്യത 45% വരെ). ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് പ്രാഥമികമായി ധാന്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും (മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങൾ) പയർവർഗ്ഗങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു.