സിങ്ക്: അപര്യാപ്തതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

കഠിനമായ സിങ്ക് കുറവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്

 • വളർച്ചയും വികാസവും ദുർബലമായി
 • ലൈംഗിക പക്വതയിലെ കാലതാമസം
 • തൊലി കഷണങ്ങൾ
 • കഠിനമായ വിട്ടുമാറാത്ത വയറിളക്കം (വയറിളക്കം)
 • രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി
 • മുറിവ് ഉണക്കുന്ന തകരാറുകൾ
 • വിശപ്പ് നഷ്ടം
 • രുചിയുടെ സംവേദനത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ
 • രാത്രി അന്ധത
 • തിമിര വീക്കവും കണ്ണുകളുടെ കോർണിയയുടെ മേഘവും
 • മാനസിക തകരാറുകൾ

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, അടിവരയില്ലാത്ത ഒരു സൗമ്യമായ രൂപം പോലും സിങ്ക് കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ കഴിയും നേതൃത്വം ശാരീരികവും ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ വികസനവും കാലതാമസമുണ്ടാക്കുകയും ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന അണുബാധകളുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുട്ടികളിൽ വളർച്ചാ അസ്വസ്ഥത

 • കുട്ടികളിലെ മാനസിക വികാസത്തിന്റെ വേഗത കുറയുന്നു.
 • ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന അണുബാധകൾക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു.