സൈഗോമാറ്റിക് ബോൺ & സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ച്: ശരീരഘടനയും പ്രവർത്തനവും

സൈഗോമാറ്റിക് അസ്ഥി എന്താണ്?

സൈഗോമാറ്റിക് അസ്ഥി ഏതാണ്ട് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള, മുഖത്തെ തലയോട്ടിയിലെ ജോടിയാക്കിയ അസ്ഥിയാണ്. ഒരു നുകം പോലെ, മുഖത്തിന്റെ തലയോട്ടിയും പാർശ്വ തലയോട്ടി മതിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇതിന് അതിന്റെ പേര്. സൈഗോമാറ്റിക് അസ്ഥി കവിളിന്റെ അസ്ഥി അടിസ്ഥാനമാണ്, കൂടാതെ മുഖത്തിന്റെ രൂപം ഒരു വലിയ പരിധി വരെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

സൈഗോമാറ്റിക് കമാനം

സൈഗോമാറ്റിക് കമാനം (ആർക്കസ് സൈഗോമാറ്റിക്കസ്) മുഖത്തിന്റെ ഓരോ വശത്തും ടെമ്പറൽ അസ്ഥിയും (പ്രോസസ്സ് സൈഗോമാറ്റിക്കസ്), സൈഗോമാറ്റിക് അസ്ഥിയും (പ്രോസസ്സ് ടെമ്പോറലിസ്) ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇത് പരിക്രമണപഥത്തിന്റെ താഴത്തെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ചെവിയിലേക്ക് തിരശ്ചീനമായി വ്യാപിക്കുന്നു.

സൈഗോമാറ്റിക് അസ്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

സൈഗോമാറ്റിക് അസ്ഥിക്ക് ശക്തമായ ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട്, മാക്സില്ലറി പ്രക്രിയ (പ്രോസെസസ് മാക്സില്ലറിസ്), ഇത് മുകളിലെ താടിയെല്ലിൽ ചവച്ചരച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും മുഖത്തിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രക്രിയയിലൂടെ മുൻഭാഗത്തെ അസ്ഥിയിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു (പ്രോസസസ് ഫ്രന്റാലിസ്). ഒരു ലാറ്ററൽ പ്രോസസ് (പ്രോസസ്സസ് ടെമ്പോറലിസ്) വഴി, ച്യൂയിംഗ് മർദ്ദം സൈഗോമാറ്റിക് കമാനം വഴി ടെമ്പറൽ അസ്ഥിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

സൈഗോമാറ്റിക് അസ്ഥി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

സൈഗോമാറ്റിക് അസ്ഥിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം?

മുഖത്ത് ഒരു പഞ്ച് പോലെയുള്ള സൈഗോമാറ്റിക് കമാനത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള ബലം മൂലമാണ് സൈഗോമാറ്റിക് കമാനം ഒടിവ് സംഭവിക്കുന്നത്. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, മസിറ്റർ പേശി അസ്ഥി വിടവിൽ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിപ്പോകും. ഇത് വായ തുറക്കുന്നതിനോ അടയ്ക്കുന്നതിനോ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ("ലോക്ക്ജാവ്").

സൈഗോമാറ്റിക് കമാനത്തിന്റെ അസ്ഥി വീക്കം (സൈഗോമാറ്റിസിറ്റിസ്) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും മാസ്റ്റോയിഡിന്റെ (ടെമ്പറൽ അസ്ഥിയുടെ മാസ്റ്റോയിഡ് പ്രക്രിയ) അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിറ്റിസ് മീഡിയയുടെ വീക്കം മൂലമാണ് വികസിക്കുന്നത്, മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം വീക്കവും ഉണ്ടാകുന്നു.

ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയയുടെ ഫലമായി സൈഗോമാറ്റിക് അസ്ഥിക്ക് മുകളിലുള്ള വീക്കം സംഭവിക്കുന്നു.