ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും രൂപരേഖ നൽകുന്നു.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരരുത്.

ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ ഈ നിബന്ധനകൾക്കും സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയ്ക്കും നിരാകരണ അറിയിപ്പിനും എല്ലാ കരാറുകൾക്കും ബാധകമാണ്: “ക്ലയന്റ്”, “നിങ്ങൾ”, “നിങ്ങളുടെ” എന്നിവ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതും കമ്പനിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയും. “കമ്പനി”, “നമ്മുടേത്”, “ഞങ്ങൾ”, “ഞങ്ങളുടെ”, “ഞങ്ങൾ” എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “പാർട്ടി”, “പാർട്ടികൾ” അല്ലെങ്കിൽ “ഞങ്ങളെ” എന്നത് ക്ലയന്റിനെയും നമ്മെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ നിബന്ധനകളും കമ്പനിയുടെ പ്രഖ്യാപിത സേവനങ്ങളുടെ പ്രൊവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലയന്റിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ക്ലയന്റിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹായ പ്രക്രിയ ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പേയ്‌മെന്റിന്റെ ഓഫർ, സ്വീകാര്യത, പരിഗണന എന്നിവയെ പരാമർശിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന് വിധേയമായി. മേൽപ്പറഞ്ഞ പദാവലിയിലോ മറ്റ് പദങ്ങളിലോ ഉള്ള ഏകവചന, ബഹുവചനം, വലിയക്ഷരമാക്കൽ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അവൻ / അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നവയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കുക്കികൾ

ഞങ്ങൾ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയവുമായി യോജിച്ച് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. ഓരോ സന്ദർശനത്തിനും ഉപയോക്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് മിക്ക സംവേദനാത്മക വെബ്‌സൈറ്റുകളും കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ചില പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചില അനുബന്ധ / പരസ്യ പങ്കാളികളും കുക്കികൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

അനുമതി

മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈസൻസർമാർക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകൾക്കുമുള്ള ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ഉണ്ട്. എല്ലാ ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം. ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്:

 • ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക
 • ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ വിൽക്കുക, വാടകയ്ക്ക് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ സബ് ലൈസൻസ് ചെയ്യുക
 • ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ പുനർനിർമ്മിക്കുക, തനിപ്പകർപ്പാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പകർത്തുക
 • ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ളടക്കം വീണ്ടും വിതരണം ചെയ്യുക

 

ഈ കരാർ അതിന്റെ തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കും.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ചില മേഖലകളിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും വിവരങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യാനും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പായി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയോ എഡിറ്റുചെയ്യുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ അവലോകനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും അതിന്റെ ഏജന്റുമാരുടെയും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അഫിലിയേറ്റുകളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന പരിധിവരെ, അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബാധ്യത, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ബാധ്യസ്ഥരല്ല, കൂടാതെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിൻറെയോ / അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യലിന്റെയോ / അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിന്റെയോ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന / അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ച ഈ വെബ്സൈറ്റ്.

എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അനുചിതമോ കുറ്റകരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കാവുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

നിങ്ങൾ വാറന്റുചെയ്ത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു:

 • ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്; അത് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ലൈസൻസുകളും സമ്മതങ്ങളും ഉണ്ട്;
 • ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ പകർപ്പവകാശം, പേറ്റന്റ്, ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്നിവയൊന്നും പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ശരിയായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കരുത്;
 • അഭിപ്രായങ്ങൾ അപകീർത്തി, അപകീർത്തികരമായ, കുറ്റകൃത്യം, അസഭ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ,
 • ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ഛാനുസൃതമോ ഇപ്പോഴത്തെ കച്ചവടപ്രവർത്തനങ്ങളോ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല.

 

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഏത് രൂപത്തിലും ഫോർമാറ്റുകളിലും മീഡിയയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും എഡിറ്റുചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും, പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും, എഡിറ്റുചെയ്യുന്നതിനും അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത ലൈസൻസ് നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നൽകി.

ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു

താഴെപ്പറയുന്ന സംഘടനകൾ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്:

 • സർക്കാർ ഏജൻസികൾ;
 • സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ;
 • ന്യൂസ് ഓർഗനൈസേഷൻ;
 • മറ്റ് ലിസ്റ്റുചെയ്ത ബിസിനസുകളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്കുചെയ്യുന്നതുപോലെ ഓൺലൈൻ ഡയറക്ടറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുകളും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്കുചെയ്തേക്കാം; ഒപ്പം
 • ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്തേക്കാവുന്ന ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടനകൾ, ചാരിറ്റി ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, ചാരിറ്റി ഫണ്ടറൈസിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ച് സിസ്റ്റം വൈഡ് അക്രഡിറ്റഡ് ബിസിനസ്സുകൾ.

 

ഈ സംഘടനകൾ നമ്മുടെ ഹോം പേജിലേക്കോ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വെബ് സൈറ്റിലേക്കോ ലിങ്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ബന്ധിപ്പിക്കാം: (എ) വഞ്ചനാപരമല്ല; (ബി) ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയോ അതിന്റെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ്, അംഗീകാരം, അംഗീകാരം എന്നിവ തെറ്റായി നൽകുന്നില്ല; (സി) ലിങ്കുചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെ സൈറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

താഴെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മറ്റ് ലിങ്ക് അഭ്യർത്ഥനകൾ പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം:

 • സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്തൃ / അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് വിവര ഉറവിടങ്ങൾ;
 • dot.com കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈറ്റുകൾ;
 • അസോസിയേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ;
 • ഓൺലൈൻ ഡയറക്ടറി വിതരണക്കാർ;
 • ഇന്റർനെറ്റ് പോർട്ടലുകൾ;
 • അക്കൗണ്ടിങ്, നിയമ, കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ; ഒപ്പം
 • വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യാപാര സംഘടനകളും.

 

ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ലിങ്ക് അഭ്യർത്ഥനകൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും: (എ) ലിങ്ക് നമ്മളോ ഞങ്ങളുടെ അംഗീകൃത ബിസിനസ്സുകളോ പ്രതികൂലമായി കാണില്ല; (ബി) ഓർ‌ഗനൈസേഷന് ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ നെഗറ്റീവ് രേഖകളൊന്നുമില്ല; (സി) ഹൈപ്പർലിങ്കിന്റെ ദൃശ്യപരതയിൽ നിന്നുള്ള പ്രയോജനം വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ അഭാവത്തെ നികത്തുന്നു; (ഡി) ലിങ്ക് പൊതുവിഭവ വിവരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

ഈ സംഘടനകൾ വളരെക്കാലം കഴിയുന്നത്ര ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഹോം പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം: (എ) വഞ്ചനാപരമല്ല; (ബി) ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയും അതിന്റെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും സ്പോൺസർഷിപ്പ്, അംഗീകാരം, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം എന്നിവ തെറ്റായി നൽകുന്നില്ല; (സി) ലിങ്കുചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെ സൈറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

മുകളിലുള്ള ഖണ്ഡിക 2 ൽ ലിസ്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്കുചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇ-മെയിൽ അയച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. ദയവായി നിങ്ങളുടെ പേര്, ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ നാമം, കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ‌, നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ URL, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ‌ ലിങ്കുചെയ്യാൻ‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും URL കളുടെ പട്ടിക, നിങ്ങൾ‌ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ URL കളുടെ പട്ടിക എന്നിവ ഉൾ‌പ്പെടുത്തുക. ലിങ്ക്. പ്രതികരണത്തിനായി 2-3 ആഴ്ച കാത്തിരിക്കുക.

അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്തേക്കാം:

 • ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് നാമം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട്; അഥവാ
 • യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കാട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ; അഥവാ
 • ലിങ്കുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും വിവരണത്തിൻറെ ഉപയോഗം, ലിങ്കിടുന്ന പാർട്ടിയുടെ സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കവും ഉള്ളടക്കവും ഫോർമാറ്റിനുള്ളിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നു.

 

ഒരു വ്യാപാരമുദ്ര ലൈസൻസ് കരാറില്ലാതെ ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിന് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ലോഗോയുടെയോ മറ്റ് കലാസൃഷ്ടികളുടെയോ ഉപയോഗം അനുവദിക്കില്ല.

iFrames

മുൻകൂട്ടിയുള്ള അംഗീകാരവും രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയും കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്പേജുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രെയിമുകളുടെ ദൃശ്യരൂപമോ അവതരണമോ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല.

ഉള്ളടക്ക ബാധ്യത

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഏത് ഉള്ളടക്കത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾക്കെതിരെയും ഞങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇല്ല ലിങ്ക് (ങ്ങൾ) അല്ലെങ്കിൽ ലംഘിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശങ്ങൾ, ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലംഘനം വാദിക്കുന്ന, അവമതി അശ്ലീല ക്രിമിനൽ ആയി വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഏതു വെബ്സൈറ്റ് ദൃശ്യമാകണം, അല്ലെങ്കിൽ നിയമലംഘനം ഏത്.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത

ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം വായിക്കുക.

അവകാശങ്ങളുടെ റിസർവേഷൻ

എല്ലാ ലിങ്കുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ലിങ്കിനേയും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നീക്കംചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഉടൻതന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്കുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലിങ്കുകളും നിങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു കൂടാതെ ഏത് സമയത്തും നയവുമായി ലിങ്കുചെയ്തിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ ലിങ്കിങ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലിങ്കുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതു നിമിഷവും ബന്ധപ്പെടാനും വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനും കഴിയും. ലിങ്കുകൾ നീക്കംചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥനകൾ പരിഗണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ പ്രതികരിക്കുന്നതിനോ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കില്ല.

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പൂർണതയോ കൃത്യതയോ നൽകുന്നില്ല; വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയൽ കാലികമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നോ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല.

നിരാകരണം

ബാധകമായ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി പരിധിവരെ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതിനിധാനങ്ങളും വാറന്റികളും വ്യവസ്ഥകളും ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. ഈ നിരാകരണത്തിൽ എന്തും ചെയ്യും:

 • മരണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ പരിക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുക;
 • വഞ്ചന അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുക;
 • ബാധകമായ നിയമം അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമായ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളിൽ ഏതെങ്കിലും പരിമിതപ്പെടുത്തുക; അഥവാ
 • ബാധകമായ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒഴിവാക്കപ്പെടാത്ത ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക.

 

ഈ വിഭാഗത്തിലും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഈ നിരാകരണത്തിലുമുള്ള ബാധ്യതയുടെ പരിമിതികളും നിരോധനങ്ങളും: (എ) മുൻ ഖണ്ഡികയ്ക്ക് വിധേയമാണ്; (ബി) കരാർ, ബാധ്യതകൾ, നിയമപരമായ ചുമതല ലംഘനം തുടങ്ങിയ ബാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരാകരണത്തിൻ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകളെയും നിയന്ത്രിക്കുക.

വെബ്സൈറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റും വിവരവും സേവനങ്ങളും സൌജന്യമായി നൽകപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നഷ്ടത്തിനോ നാശനഷ്ടത്തിനോ നാം ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല.